logo logo logo
Navigations-Menü
   N e u e s    A k t u e l l e s  B i l d      O b j e k t e  a m  H i m m e l
1.8. K. Lemmon+Panstarrs / Wien
31.7. Komet Lemmon in Wien
25.7. Komet Neowise F3 in Wien
22.7. Komet Neowise F3 in Wien
21.7. Komet Neowise F3 in Wien
16.7. Komet Neowise F3 in Wien
15.7. Komet Neowise F3 in Wien
14.7. Komet Neowise F3 in Wien
12.7. Komet Neowise F3 in Wien
10.7. Komet Neowise F3 in Wien
9.7. Komet Neowise F3 in Wien
7.7. Komet Neowise F3 in Wien
6.7. Komet Neowise F3 in Wien
5.7. Komet Neowise F3 in Wien

Komet Neowise F3 in Wien, 20.7.2020 
 


Mars, Morgenhimmel / SO
Venus, Morgenhimmel / S / tief
Jupiter, Morgenhimmel / S / tief
Saturn, Morgenhimmel / SO / tief
Mond, 3. Aug. Vollmond

Kometen-Liste 1970 - 2020 hier
Komet Panstarrs C/2017 T2 (
10m)
Komet Neowise C/2020 F3: (5,5m)
Komet Lemmon C/2019 U6 (9,6m)

August 2020 - ASC © 1999-2020

logo

-