logo logo logo
Navigations-Menü
   N e u e s    A k t u e l l e s  B i l d      O b j e k t e  a m  H i m m e l
9.3. Panstarrs C/2016 R2 - Wien
8.3. Halo in Wien
5.3. Halo in Wien
19.2. Panstarrs C/2016 N6 - Wien
15.2. Panstarrs C/2016 N6 - Wien
11.2. Wolken in Wien
10.2. Irisierende Wolken in Wien
10.2. Halos in Wien
9.2. Stimmungen Wien
5.2. Panstarrs C/2016 R2 - Wien

Irisierende Wolken
9.Feb.2018, 13:54 Mez, in Wien
 


Venus, Abendhimmel / WSW
Mars, Morgenhimmel / SO
Jupiter,
Morgenhimmel / S
Saturn,
Morgen / SO
Mond, 24. 1.Viertel, 31. Vollmond

Kometen-Liste 1970- 2018 hier
Panstarrs C/2016 R2 - +11m / Abend
Panstarrs C/2016 N6 - +12,5m / Pol
Panstarrs C/2015 O1 - +12,5m / Herkules / O

Panstarrs C/2016 M1 - +12,5 /Adler / SO

AAONFMärz 2018 - ASC © 1999-2018

logo

-